Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin Zakupów

 Regulamin zakupów w sklepie internetowym  Electronix.pl

 §1

 

Electronix.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest firma INVITECH Sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Pabianicach (95-200) ul. Gen. S. „Grota” Roweckiego 8A,  zarejestrowaną pod numerem KRS 0000541741, NIP: 7312048457, REGON: 36068230200000.  Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie internetowym www.electronix.pl

§2

 www.electronix.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać produkty wyszczególnione na stronie sklepu.

 §3

 Definicje

 

 1. „Klient” - osoba fizyczna posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego Electronix.pl. , w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 2. „Konsument” - w rozumieniu niniejszego Regulaminu osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym Electronix.pl niezwiązana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny).   
 3. „Dni Robocze” - każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 4. „Sklep” – oznacza sklep internetowy www.electronix.pl.

 §4

 Konfiguracja

 

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony www.electronix.pl wymaga akceptacji plików „cookies” przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 §5

 Składanie zamówienia

 

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (electronix.pl/ Zarejestruj się) lub w przypadku wcześniejszego zarejestrowania zalogować się (www.electronix.pl/ Zaloguj się) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji ze Sklepu i kliknięcie znaku „Do koszyka”. Następnie klient potwierdza zakup klikając „Zamawiam”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Zamówienie dostarczane jest na adres wskazany przez Klienta za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z wiadomością potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 
 4. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
 5. Cena towaru wyświetlana przy danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.

 §6

 Realizacja zamówienia

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sklep Electronix.pl

e –mailem przesłanym na adres podany przez Klienta. E-mail potwierdzający zawiera informację o przyjęciu zamówienia do realizacji  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i jego potwierdzenie przez Sklep, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierający informacją o przyjęciu zamówienia, oraz potwierdzenie wpłynięcia całej należnej kwoty na konto Sklepu.

 1. O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego towaru Sklep powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Na wyraźne życzenie Klienta w celu zminimalizowania kosztów dostawy ponoszonych przez Klienta, zamówienie na towary o różnym, ale zbliżonym czasie realizacji mogą zostać wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych towarów z zamówienia.
 3. Na wyraźne życzenie Klienta Sklep może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.
 4. Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.
 5. Termin realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie („Wysyłka w”). W zależności od rodzaju produktu terminy te mogą się różnić. Terminy realizacji zamówień wyrażone są w dniach roboczych.
 6. Każdy Klient na dowód zakupu towaru otrzymuje fakturę VAT lub potwierdzenie zakupu. 
 1. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 2. Złożone zamówienie może być anulowane drogą mailową: sklep@electronix.pl . Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do odbiorcy oraz gdy zostało przesłane oświadczenie rezygnacji.

 §7

 Płatności

 Sklep oferuje następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. przelewem (przedpłata na konto)- towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sklepu. Należy uwzględnić fakt, iż moment wpływu zależy od banków prowadzących transakcję.
 2. PayU - towar zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Sklepu od PayU, że cała należność za towar wraz z opłatą za dostawę została uiszczona.

 Numer rachunku bankowego: 30 1140 2004 0000 3102 7815 1833

 §8

 Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.
 2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Sklep zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.
 3. Klient płaci za odesłanie towaru do Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 4. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest dostępny na stronie Sklepu.
 5. Ilekroć w niniejszym paragrafie oraz Regulaminie mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłącznie Klienta będącego Konsumentem.

 §9

 Reklamacje

 

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres przedsiębiorcy prowadzącego Sklep, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. W przypadku reklamacji towaru należy niezwłocznie odesłać towar do Sklepu. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji. Reklamację należy złożyć na piśmie dołączając pismo do wysłanego towaru lub drogą elektroniczną na adres: sklep@electronix.pl.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Sklep zwróci należność za reklamowany towar.
 6. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednakże Sklep podejmie wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli Sklep nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, należy przyjąć, że reklamacja została uznana. Odpowiedź na reklamację Sklep przekazuje Konsumentowi na papierze lub e-mailem za potwierdzeniem otrzymania.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.
 8. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sklep przekaże Konsumentowi na papierze za potwierdzeniem odbioru oświadczenie o:
  1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, wraz z informacją o podmiocie uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,  właściwym miejscowo dla Sklepu, albo
  2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 9. Jeżeli Sklep nie złożył żadnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, uznaje się, że wyraził zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 10. Poza reklamacjami dotyczącymi towarów Klient może zgłosić reklamację w zakresie świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną, dotyczącą w szczególności funkcjonowania Sklepu i korzystania z oferowanych przez niego usług.
 11. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz opis zaistniałego problemu.
 12. Czas rozpatrzenia takiej reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych, jednakże Sklep podejmie wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

 §10

 Ochrona danych osobowych

 

 1. Sklep Internetowy www. electronix.pl dokłada wszelkich starań by zgromadzone dane osobowe Klientów podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów udostępnionych Sklepowi internetowemu www. electronix.pl jest INVITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Gen. S. „Grota” Roweckiego 8A, posługujący się adresem e-mail: sklep@electronix.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień w tym wysyłki zamówionego towaru do Klienta.  
 4. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu składania zamówień i założenia konta.
 7. Sklep stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 8. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów wykorzystywanych przez Sklep w celu realizacji zamówień oraz wysyłki zostały opisane w Polityce prywatności Sklepu i dostępne są na stronie Sklepu.

 §11

 Dane do kontaktu

 

 1. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi należy kierować do:


INVITECH Sp. z o.o.
ul. Gen. S. „Grota” Roweckiego 8A
95-200 Pabianice
e-mail: sklep@electronix.pl    
tel.: 42 280 92 24 w godz. 9:00 - 16:00 (pon. - pt.).

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach (linkach).
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Księgarnią;
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sklepem , korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

 

Regulamin ważny od 2.11.2018 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl